دانش‌آموختگان

دانشگاه خلیج فارس سعی می‌کند ارتباط خود را با دانش‌آموختگان خود همواره حفظ کند. برای این منظور به کمک و همکاری دانش‌آموختگان خود احتیاج دارد