اعضای هیأت علمی و کارمندان

دانشگاه خلیج فارس همیشه سعی می‌کند محیطی را فراهم آورد که اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشگاه محیط با نشاطی برای کار کردن داشته باشند