دانشجویان فعلی

در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه خلیج فارس مشغول به تحصیل هستند. اداره‌های مختلفی در دانشگاه خدمات مختلف آموزشی، پژوهشی، رفاهی و فرهنگی را ارائه می‌دهند.